12 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

 

กิจกรรม BREAK THE ICE และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม ” ณ โรงแรม ธารามันตรา จ.เพชรบุรี

กิจกรรม BREAK THE ICE ปฏิสัมพันธ์ให้พนักภายในบริษัทฯ รู้จักทักทายแบ่งสมาชิก จากนั้นแบ่งสมาชิกออกเป็นทีมๆ ละเท่า ๆ กัน เพื่อ ทำกิจกรรมสัมพันธ์ในองค์กร ในรูปแบบ Sport & Team Work ดังนี้
  - ยานพาหนะ
    ระดมความคิด ทำงานเป็นทีม และคิดประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า
  - สาลิกาป้อนเหยื่อ
    รู้จักแบ่งกระจายงาน
  -องค์กรของเรา
    ปลูกจิตสำนึกให้มีความรักในองค์กร

รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
“อาจารย์ ธนภร มณีสัจจัง” HROD/Nida

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : mbts1@truemail.co.th

Link