ประเภทประกันภัยประกันชีวิตกลุ่ม ช่วยเติมเต็มสวัสดิการให้กับพนักงาน
ให้ความคุ้มครองด้านการประกันชีวิต
แก่พนักงานขององค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ
การประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ ปลดภาระสินเชื่อ
ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ
(สำหรับสหกรณ์ หรือ สถาบันการเงิน)
ประกันภัย สัญญาการค้ำประกันลูกจ้าง
กรมธรรม์นี้พัฒนาและออกแบบขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกจ้าง หรือพนักงาน
ประกันภัยการเดินทาง
ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป ... เมื่อทำประกันภัยการเดินทางก่อนการเดินทางทุกครั้ง
ประกันภัยความรับผิดของผู้รับขนส่งสินค้า
คุ้มครองความรับผิดของผู้ขนส่งต่อสินค้าที่รับจ้างขน
ประกันสุขภาพ
ทำประกันสุขภาพสำคัญอย่างไร....เหตุผลที่ทำไมทุกคนควรต้องมีประกันสุขภาพ
ประกันภัยวิศวกรรม
การประกันภัยเบ็ดเตล็ดคุ้มครองทรัพย์สินด้านงานประกันภัยวิศวกรรม
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
  • การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ
  • การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่
  • การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์
  • ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ
  • การประกันภัยสำหรับเงิน
ประกันภัยรถยนต์
  • ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
  • ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ(พ.ร.บ.)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
การประกันภัยอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยตลอด 24 ชั่วโมง
ประกันภัยพิบัติ
ให้ความคุ้มครองภัยพิบัติ 3 ภัย ได้แก่ ภัยน้ำท่วม
ภัยแผ่นดินไหว และภัยลมพายุ
ประกันอัคคีภัย
  • การประกันอัคคีภัย
  • การประกันอัคคีภัยบ้านอยู่ศัย
ประกันธุรกิจหยุดชะงัก
คุ้มครองการสูญเสียของรายได้หรือกำไรในกรณีที่
ธุรกิจต้องหยุดชะงัก
ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม
คุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : center@mbtsbroking.com

Link