7 พฤษภาคม พ.ศ.2557

 

จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กในอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ

      กรมประชาสงเคราะห์ (เดิม) ได้เริ่มดำเนินงานบริการสงเคราะห์เด็กมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 โดยอาศัยอำนาจและหน้าที่  พ.ร.บ. ควบคุมเด็กและนักเรียน พ.ศ. 2481 สถานสงเคราะห์แห่งเดียวในขณะนั้น คือโรงเรียนประชาสงเคราะห์ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้รับเด็กไว้ในความอุปการะหลายประเภท มีทั้งเด็กกำพร้า อนาถา เร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง (ตกอยู่ในสภาพขาดที่พึ่ง) เนื่องจากปัญหาความเดือดร้อนในครอบครัว เช่น หัวหน้าครอบครัวต้องโทษคุมขัง วิกลจริต เจ็บป่วยเรื้อรัง ฐานะยากจนขัดสนหรือพิการทางร่างกาย จนหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวไม่ได้ เป็นต้น ตลอดจนเด็กที่ประพฤติตนไม่สมควรแก่วัย เช่น หลบหนีการเรียน กระทำตนเป็นที่รบกวน หรือก่อความเดือดร้อน หรือโน้มเอียงไปในทางที่จะกระทำผิด

      ดังนั้นเพื่อให้การสงเคราะห์อุปการะเด็กเป็นไปโดยความเหมาะสมตามลักษณะเด็กแต่ละประเภท กรมประชาสงเคราะห์ จึงได้พิจารณาจัดตั้งสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ แยกออกจากโรงเรียนประชาสงเคราะห์ปากเกร็ด เพื่อให้เป็นสถานสงเคราะห์สำหรับเด็กที่กำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง แต่มีความประพฤติดี มีความมานะพยายามบากบั่นในการเรียน และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีโดยเฉพาะ สถานสงเคราะห์แห่งนี้ ได้รับเงินงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2497 และเริ่มดำเนินการรับเด็กเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2497  เป็นต้นมา

      ปัจจุบันสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ สังกัดสำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำหน้าที่ให้บริการแก่เด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

      บริษัท เอ็มบีทีเอส โบรกกิ้ง เซอร์วิส จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการอาหารกลางวันซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตในทุกด้าน คือทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และสังคม เราจึงต้องส่งเสริมโดยการให้เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ เพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ จึงได้ร่วมกับ DOMINO PIZZA จัดอาหารและเครื่องดื่มไปเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ รวมไปถึงการนำถุงเท้าและชุดชั้นในชายสำหรับเด็กไปมอบให้กับน้องๆด้วย นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมสันทนาการให้กับน้องๆ เพื่อเป็นการสร้างความสุข เติมเต็มส่วนที่ขาด และเป็นกำลังใจให้กับน้องๆอีกด้วย

  

 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : mbts1@truemail.co.th

Link