บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 2562

 

กิจกรรมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 2562

      บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้พนักงานดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้แข็งแรง ทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพนักงานมีสุขภาพร่างกายที่ดีและแข็งแรงแล้วก็จะสามารถดูแลช่วยเหลือผู้อื่นได้

      ในภาวะที่โลหิตสำรองขาดแคลน บริษัท MBTS ได้สนับสนุนให้พนักงานร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์อย่างต่อเนื่องในปี 2562 จำนวน 3 ครั้ง ในวันที่ 25 มีนาคม 2562, 11 กรกฎาคม 2562 และ 6 พฤศจิกายน 2562

25 มีนาคม 2562


 

11 กรกฎาคม 2562
6 พฤศจิกายน 2562


 

 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : mbts1@truemail.co.th

Link