30 ธันวาคม 2556

 

บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและลี้ภัย (โคเออร์)

      บริษัท เอ็มบีทีเอส โบรกกิ้ง เซอร์วิส จำกัด บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและลี้ภัย (โคเออร์) เป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท
      สำนักงานผู้ลี้ภัย (โคเออร์) เป็นหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไรดำเนินงานภายใต้สภาแห่งประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2521 โดยมีวัตถุประสงค์ ให้การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยธรรมชาติ และให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัย รวมทั้งราษฎรไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อันสืบเนื่องมาจากผู้ลี้ภัย และราษฎรไทยยากไร้ และ ด้อยโอกาส ทั้งนี้ด้วยการยึดหลักความรัก เมตตาธรรม และมนุษยธรรม เป็นพื้นฐานในการดำเนินการช่วยเหลือ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือลัทธิการเมืองแต่อย่างใด

 
 

 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : mbts1@truemail.co.th

Link