20 พฤศจิกายน 2558

 

กิจกรรม บริจาคคอมพิวเตอร์ และ เครื่องอุปโภคบริโภคให้มูลนิธิบ้านราชาวดีชาย

      ทางบริษัทฯ จัดใหม้มีโครงการเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม โดยร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ รวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วของบริษัทจำนวน 6 เครื่อง ให้มูลนิธิบ้านราชาวดีเพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆในโครงการต่อไป

      มูลนิธิบ้านราชาวดีชาย ภารกิจหลักของมูลนิธิคือ การเลี้ยงดูเด็กชายอายุระหว่าง 7-18 ปี ที่มีความบกพร่องทางสมองและปัญญา ซึ่งครอบครัวประสบปัญหาเดือดร้อน ด้านเศรษฐกิจ หรือขาดผู้อุปการะดูแล โดยให้การเลี้ยงดูฟื้นฟู และพัฒนา ภายใต้หลักการแห่งสิทธิมนุษยชน และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยจัดให้มีบริการด้านปัจจัยสี่ บริการทางการแพทย์ การรักษาพยาบาล การสังคมสงเคราะห์การศึกษาพิเศษ ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจเพื่อให้เด็กในความอุปการะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างทัดเทียมกับบุคคลอื่น มีความสุขตามอัตภาพ ปัจจุบันนี้สถานสงเคราะห์ฯให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กชายจำนวน 623 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2558)

 

 

 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : mbts1@truemail.co.th

Link