14 สิงหาคม 2558

 

กิจกรรม ปลูกป่าชายเลน ที่จังหวัดสมุทรสงคราม

      วัตถุประสงค์จัดทำโครงการเพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกป่าชายเลน อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมใจกันพลิกพื้นที่สีเขียวให้กับผืนป่าชายเลน เพื่อให้ประเทศไทยได้มีผืนป่าเพิ่มมากขึ้น มีความสมดุลทางธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำชายฝั่ง ลดปัญหาโลกร้อน ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 นี้ ที่ผู้ใหญ่ชงค์โฮมสเตย์ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : mbts1@truemail.co.th

Link