17 สิงหาคม พ.ศ. 2556

 

กิจกรรม ห้องสมุดใหม่ให้น้อง

     ปัจจุบันมีโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารจำนวนมากที่ยังประสบปัญหาขาดความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น ขาดอาคารเรียน อุปกรณ์ทางด้านการศึกษา และห้องสมุด เป็นต้น

     บริษัท เอ็มบีทีเอส โบรกกิ้ง เซอร์วิส จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ซึ่งในชนบท ห้องสมุดเปรียบเสมือนแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำโครงการ “ ห้องสมุดใหม่ให้น้อง ” โดยบริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียนและหนังสือ รวมทั้งมีจิตอาสาช่วยปรับปรุงและทาสีห้องสมุดให้แก่โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

     จากกิจกรรมดังกล่าว ทำให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีความพร้อมทางการศึกษามากขึ้นและสามารถนำความรู้ที่ศึกษานั้นมาพัฒนาตนเองและท้องถิ่นของตนให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 

 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : mbts1@truemail.co.th

Link