ประกันภัยวิศวกรรม

 

การประกันภัยเบ็ดเตล็ดคุ้มครองทรัพย์สินด้านงานประกันภัยวิศวกรรม


  • การประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา
  • การประกันภัยเครื่องจักร
  • การประกันภัยหม้อไอน้ำระเบิด
  • การประกันภัยเครื่องมือในการก่อสร้าง
  • การประกันภัยเครื่องจักรอิเลคทรอนิคส

 

1. การประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา (Contractors' All Risks Insurance) ให้ความคุ้มครอง ต่อไปนี้
ก. สำหรับงานด้านวิศวกรรมโยธา และ การก่อสร้างรวมทั้งวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และ เครื่องจักรกล ที่ใช้ในการก่อสร้างซึ่งได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากอัคคีภัย ฟ้าผ่า แผ่นดินยุบ การระเบิด แผ่นดินไหว การโจรกรรม รวมถึงอุบัติเหตุอื่นๆ ในระหว่างการก่อสร้าง (ความคุ้มครองและข้อยกเว้นตามข้อตกลงการทำประกันภัย)

ข. สำหรับเครื่องจักรที่จะทำการติดตั้ง โดยให้ความคุ้มครองเหมือนกับข้อ ก. รวมถึงความชำรุด
ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุในระหว่างการติดตั้ง หรือ เป็นผลมาจากการทดสอบ หรือ ทดลองเครื่อง
เมื่อทำการติด ตั้งเรียบร้อยแล้ว โดยกรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองเฉพาะเครื่องจักรใหม่ในระยะเวลาทดสอบไม่เกิน 4 สัปดาห์ ในกรณีที่เป็นเครื่องจักรใหม่ (ความคุ้มครองและข้อยกเว้นตามข้อตกลงการทำประกันภัย)

ค. สำหรับความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการผิดพลาดในการดำเนินงานของ
ผู้เอาประกันภัย หรือ ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความบาดเจ็บหรือทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย (ความคุ้มครองและข้อยกเว้นตามข้อตกลงการทำ
ประกันภัย)
เอกสารเบื้องต้นประกอบการพิจารณารับประกันภัย 
                 - ใบคำขอเอาประกันภัย
                 - สัญญารับเหมาก่อสร้าง
                 - ใบประเมินราคาก่อสร้าง  ( Bill of Quantity - BOQ )
                 - ภาพถ่ายสถานที่ก่อสร้าง  ภาพด้านหน้า - หลัง ภาพด้านซ้าย - ขวา

 

2. การประกันภัยเครื่องจักร (Machinery Breakdown Insurance)
ให้ความคุ้มครองต่อเครื่องจักรจากการสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าต่อเครื่องจักรที่ตั้งอยู่ในสถานที่ซึ่งได้ระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัย อันเนื่องมาจากการหล่อและการใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาดหรือความบกพร่องในการออกแบบ ความบกพร่องจากโรงงานซ่อมหรือจากการติดตั้ง ด้านการฝีมือ การขาดความชำนาญ หรือเนื่องมาจากเหตุแห่งความสะเพร่า การกลั่นแกล้ง การขาดน้ำในหม้อน้ำ การระเบิดในทางฟิซิคส์ การแยกจากกันด้วยกำลังเหวี่ยงจากศูนย์ถ่วง ไฟฟ้าลัดวงจร พายุ หรือเหตุอื่นใดซึ่งมิได้ระบุยกเว้นไว้โดยเฉพาะในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

 

3. การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำ (BOILER INSURANCE)
ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น คำจำกัดความ และเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งแจ้งอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัย
ในระยะเวลาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ กรมธรรม์คุ้มครองความเสียหาย (เว้นแต่ที่เกิดจาก
อัคคีภัย) อันเกิดแก่หม้อกำเนิดไอน้ำ หรือถังอัดความดัน เฉพาะเกิดขึ้นจากการระเบิดหรือการยุบแฟบ
ของหม้อกำเนิดไอน้ำ หรือถังอัดความดัน ในขณะที่หม้อกำเนิดไอน้ำหรือถังอัดความดันกำลังทำงาน
อยู่ตามปกติ

ทั้งนี้ ความรับผิดทั้งสิ้นของบริษัทเกี่ยวกับหม้อกำเนิดไอน้ำหม้อใดหม้อหนึ่งหรือถังบรรจุความดันถังใด
ถังหนึ่ง ภายในระยะเวลาประกันภัยจะต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

 

4. การประกันคุ้มครองเครื่องมือก่อสร้าง ( Contractors' Plant & Machinery )
คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง อันเกิดจากอัคคีภัย ฟ้าผ่า ภัยลม พายุ การระเบิด การชนกัน พลิกคว่ำ ตกราง รวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะปฎิบัติงานในสถานที่
เอาประกันภัยของยานพาหนะในขณะที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยกำลัง ถูกบรรทุกไป

5. การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็คโทรนิค (ELECTRONIC EQUIPMENT INSURANCE)
ในระหว่างเวลาประกันภัยถ้าทรัพย์สินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของทรัพย์สินตามรายการที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายทางวัตถุ เนื่องจากเหตุที่เกิดโดยฉับพลันและไม่คาดหมายใด ๆ ก็ตามที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวทำให้จำเป็นต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนนั้น ๆ บริษัทจะรับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นเงินสด หรือซ่อมแซม หรือจัดหาทดแทน (ตามแต่บริษัทจะเห็นสมควร) ตามจำนวนที่สูญเสียหรือเสียหายจริงของทรัพย์สินนั้น ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยของทรัพย์สินแต่ละรายการตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ทั้งนี้สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมอาณาเขตในกรณีที่เป็นอุปกรณ์พกพา และนำไปปฎิบัติงานนอกสถานที่ แต่อยู่ภายในประเทศ

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
MBTS Broking Servises Co.,Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556, 0-2679-5853

 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : mbts1@truemail.co.th

Link