ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม

 

   คุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอก ซึ่งไม่ได้ถูกยกเว้นไว้ภายใต้กรมธรรม์ เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด ความเสียหายเนื่องจากน้ำ
ภัยจากยวดยานพาหนะ และอากาศยาน เป็นต้น
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
MBTS Broking Servises Co.,Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556, 0-2679-5853

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : mbts1@truemail.co.th

Link