ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

 

การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ

เป็นการประกันภัยที่มีความสำคัญมากสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแทบทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องดำเนินคดีให้รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่น ๆ อันเป็นผลมาจากการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ

 

 

การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่

เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกรรมการ (Directors) และเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัท สำหรับความสูญเสียหรือค่าเสียหายทางการเงินอันเนื่องมากจาก การละเมิดหรือการกระทำผิด (wrongful acts) ที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย นอกจากนี้ การประกันภัยดังกล่าว ยังให้ความคุ้มครองตัวบริษัทในกรณีที่บริษัทได้รับอนุญาตหรือผูกพันที่จะต้องชดใช้ให้กับกรรมการ และ/หรือเจ้าหน้าที่สำหรับการกระทำผิดที่กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่นั้นต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งหากมองในมุมของการประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ อาจกล่าวได้ว่าความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ก็คือ ความรับผิดทางอาชีพการบริหารจัดการ (Managerial professional liability) นั่นเอง

 

 

การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์

เป็นการประกันภัยที่มีความสำคัญมากโดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว เนื่องจากแต่ละปีจะมีผู้ประกอบการที่ถูกฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอัน เนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ คิดเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปัจจุบัน ได้มีพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแนวโน้มคงจะมีการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้น เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

ผลิตภัณฑ์ที่เอาประกัน
ผลิตภัณฑ์ที่เอาประกัน หมายถึง ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่เป็นสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย ซึ่งผลิตเพื่อ ขาย จำหน่าย จ่าย แจกหรือแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ทางการค้าและให้หมายความรวมถึงให้เช่า ให้เช่าซื้อ โดยผู้เอาประกันภัย รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและผลิตภัณฑ์นั้นด้วย

สินค้าที่ไม่ปลอดภัย
หมายความว่า สินค้าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุจากความบกพร่องใน
การผลิต หรือการออกแบบ หรือไม่ได้กำหนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา คำเตือน หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
หรือกำหนดไว แต่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนตามสมควรทั้งนี้โดยคำนึงถึงสภาพของสินค้า รวมทั้งลักษณะการใช้งานและการเก็บรักษาตามปกติธรรมดาของสินค้า อันพึงคาดหมายได้

ผู้เอาประกันภัย
หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการ ตามที่ระบุชื่อ เป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งตกลงจะชำระเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัท

“ผู้ประกอบการ” หมายความว่า
     - ผู้ผลิต หรือผู้ว่าจ้างให้ผลิต
     - ผู้นำเข้าหรือสั่งสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
     - ผู้ขายสินค้าที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือผู้นำเข้า
     - ผู้ซึ่งใช้ชื่อ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายข้อความ หรือแสดงด้วยวิธีใด ๆ
     - อันมีลักษณะที่จะทำให้เกิดความเข้าใจได้ว่าเป็นผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือผู้นำเข้า

ความคุ้มครองของ Product Liability Insurance
ให้ความคุ้มครองสำหรับการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ของผู้เอาประกันภัย โดยการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินนั้นต้องเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ และเกิดขึ้นภายในอาณาเขตความคุ้มครองของกรมธรรม์

 

 

การประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ

ออกรอบอย่างมั่นใจกับประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ที่คุ้มครองการเสียชีวิต การบาดเจ็บของผู้เอาประกันและบุคคลภายนอก ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมถึงอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟและรางวัลพิเศษ Hole in One

  • คุ้มครองการเสียชีวิต การบาดเจ็บ ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • คุ้มครองการเสียชีวิต การบาดเจ็บของผู้เอาประกัน
  • คุ้มครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
  • รางวัลพิเศษ Hole in One

 

การประกันภัยสำหรับเงิน

การประกันภัยสำหรับเงิน ให้ความคุ้มครองเงินหรือเช็ค 
ในสถานที่ต่างๆ ดังนี้
   1. คุ้มครองเงินภายในสถานประกอบการ
   2. คุ้มครองเงินภายในตู้หรือห้องนิรภัย
   3. คุ้มครองเงินระหว่างการขนส่ง
โดยมีสาเหตุมาจาก การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ไฟไหม้
และสามารถขยายถึงการฉ้อโกง  หรือการยักยอก

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
MBTS Broking Servises Co.,Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556, 0-2679-5853

 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : mbts1@truemail.co.th

Link