การประกันภัย สัญญาการค้ำประกันลูกจ้าง

 

      กรมธรรม์นี้พัฒนาและออกแบบขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกจ้าง หรือพนักงาน ที่หาหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเพื่อเข้าทำงานไม่ได้ ส่วนบริษัทนายจ้างก็แก้ไขปัญหาในการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากลูกจ้างหรือพนักงานไม่สามารถหาหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกันเข้าทำงานไม่ได้

ความคุ้มครอง

หมวดที่ 1   : คุ้มครองความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง
หมวดที่ 2   : คุ้มครองความรับผิดตามสัญญาของลูกจ้าง

 

1.ข้อตกลงคุ้มครองความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง(ทุจริต)

      บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายจ้างผู้เอาประกันภัยตามจำนวนเงินที่เสียหายไปจริงโดยตรงจากการกระทำอันเป็น การฉ้อโกง หรือยักยอก หรือลักทรัพย์ โดยลูกจ้าง ที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาเอาประกันภัยและในระยะเวลาต่อเนื่องกันโดยไม่ขาดตอนของการว่าจ้างงานตามสัญญา โดยได้มีการตรวจพบการกระทำและความเสียหายนั้น
1) ภายในระยะเวลาเอาประกันภัย
2) หรือภายในหกเดือนหลังจากนั้น
3) หรือภายในหกเดือนหลังจากการจ้างได้สิ้นสุดลง

 

2.ข้อตกลงคุ้มครองความรับผิดตามสัญญาจ้าง(ทำทรัพย์สินนายจ้างเสียหาย)

      บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายจ้างผู้เอาประกันภัยเป็นจำนวนเงินตามความเสียหายต่อทรัพย์สินของนายจ้างผู้เอาประกันภัยที่เสียหายแท้จริง ที่เกิดจากการกระทำของลูกจ้าง ซึ่งในสัญญาจ้างระบุให้ลูกจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายจ้างผู้เอาประกันภัยจากการกระทำนั้น

 

ข้อดีของกรมธรรม์
ฝ่ายนายจ้าง
- มีหลักประกันเมื่อเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของลูกจ้างทั้งกรณีทุจริต และทำผิดสัญญา
- ได้รับการชดใช้ทันที ไม่ต้องรอดำเนินคดีหรือฟ้องศาล
- ไม่ต้องประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากลูกจ้างไม่มีเงินค้ำหรือบุคคลค้ำประกัน
- สามารถกำหนดวงเงินค้ำประกันที่สูงกว่าเดิมได้ตามหน้าที่ของลูกจ้างนั้นๆ

ข้อดีของกรมธรรม์
ฝ่ายลูกจ้าง
- ไม่ยุ่งยากหาหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกันเข้าทำงาน
- ไม่ต้องวางเงินก้อนของตนเองไว้กับนายจ้างหรือธนาคาร (โดยซื้อหนังสือค้ำประกัน)
- สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก สามารถแจ้งซื้อประกันผ่านนายจ้าง
- มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประกันภัยคืนเมื่อลาออกจากงานในระหว่างที่กรมธรรม์ ยังมีความคุ้มครอง
- เริ่มงานได้ทันที

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

MBTS Broking Servises Co.,Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556, 0-2679-5853

 

 

 

Contacts

MBTS Broking Services Co., Ltd.
Tel. 0-2679-6205-8, 0-2679-6556,
       0-2679-5853
Fax. 0-2679-5132, 0-2679-6208
Email : mbts1@truemail.co.th

Link